1. ప్రమాణ ధ‌ర్మమేది ?
2. ప్రమాణ ధ‌ర్మమేది ?
3. ఎల్లరును బ్రాహ్మణులు కావ‌లెను
4. బ్రాహ్మణు డెట్టివాడు ?
5. బ్రాహ్మణేత‌రులు బ్రాహ్మణులైరి
6. వ‌ర్ణాశ్రమ ధ‌ర్మానుష్టాన‌ము
7. బ్రహ్మచ‌ర్యాశ్రమ‌ము
8. బ్రహ్మచారి జీవిత‌ము
9. స్త్రీలు బ్రహ్మచారిణులు కావ‌ల‌యును
10. గృహ‌స్థాశ్రమ ధ‌ర్మానుష్టాన‌ము
11. పంచ‌మ‌హాయ‌జ్ఞములు
12. వాన‌ప్రస్థాశ్రమ‌ము
13. సన్యాస‌ము
14. జ్ఞాన‌యుక్తయోగ‌ము
15. ఆరుమార్గములు
16. సాద‌న చ‌తుష్టయ సంస‌త్తి
17. వాస‌నాక్షయ‌ము
18. క‌ర్మయోగాభ్యాస‌ము
19. నిజ‌మ‌గు య‌జ్ఞమేది
20. భ‌క్తియోగ‌ము
21 స‌ర్వం ఖ‌ల్వితం
22. క‌ర్మవిపాక‌ము
23. జీవుని అవ‌స్థలు
24. జ్ఞాన యోగాభ్యాస‌ము